MASKALAI LENTIL (KALAI DAL) HAND FRIED-500GM

( 500 GM. X 18)